KUMBAĞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KUMBAĞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE -1-
a-) KULÜBÜN ADI : …KUMBAĞ SPOR KULÜBÜ………………………………..’ dir.
b-) KULÜBÜN FORMA RENGİ : …………………YEŞİL-BEYAZ……………….’dir.

MADDE – 2 - :
KULÜBÜN MERKEZİ : KUMBAĞ Beldesi Belediye cad. no:132/2 Kumbağ/Tekirdağ

AMAÇ :

MADDE - 3 -: Vatandaşlarımızın ve özellikle boş zamanlarını okulu ve işi dışında geçiren gençlerimizin
fizik- beden ve moral kabiliyetlerini Milli ve İnkilapçı amaçlara göre geliştirmek; beden ve ruh sağlığı
bakımından sağlam yapılı olmalarını sağlamak; spora kabiliyrtli gençleri araştırmak,bulmak ve kabiliyet-
lerini geliştirmek;kendisine,ailesine,kulübüne,topluma ve milletine faydalı olacak ahlaklı,disiplinli,başarılı
birer insan haline gelmelerini sağlamaktır.

BU AMAÇLARI GERÇEKLİŞTİRMEK ÜZERE; KULÜPÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA

KONULARI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ :

a - ) Kulübün özel ve resmi müsabakalara ferdi ve takım halinde katılmasını sağlamak;
b - ) Spor faaliyetlerini yapmak , bu faaliyetlere çok sayıda insanın katılmasını sağlamak;
c - ) Spor yapmak isteyenlere imkan sağlamak ve mevcut imkanlardan faydalanmasına
yardımcı olmak
d - ) Sporcu alt yapısını kurmak , ilkokul ve Ortaokul yaşlarındakiler için “ SPOR OKULU “
çalışmalarını yapmak , antrenman ve müsabakalar yaptırmak

ÜYELİK :

MADDE – 4 - : Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve ( 18 ) onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkez
Kulübe üye olabilir. Üye olmak isteyenler kulüp başkanlığına bir yazı ile başvururlar. Yönetim Kurulu bu
başvuruyu en geç (30 ) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucuda
başvurana yazılı olarak duyurmak zorundadır.

MADDE – 5 - : Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse dernekte üye kalmaya ve derneğe üye olmaya zorlanamaz. Her üyenin dernekte ( 1 ) oy hakkı vardır.

MADDE – 6 : DERNEK ÜYELERİ :

a- ) Dernek Üyeleri : Muntazam aidatlarını ödeyen, medeni haklara sahip ( 18 ) yaşını bitirmiş
ve Yönetim Kurulunca üyeliği kabul edilmiş üyelerdir .
b -) Fahri Üye : Kulübe faydalı olan veya faydalı olacağına inanılan kimselere verilen bir üyelik
hakkıdır. İisterlerse aidat öderler ancak oy hakları yoktur.
c -) Sporcu Üye : Kulübün adına spor yapan lisanslı , kulübün aktif sporcularıdır. Lisanslı
sporcular isterlerse dernek üyesi de olabilirler.

MADDE – 7 - : ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARMA :

Her üye istediği zaman istifa etmek suretiyle üye-
Likten istifa etmek suretiyle üyelikten çıkabilir. Her üye ( 6 ) ay süre ile aidatını ödemediği takdirde veya
Kulübün amaçlarına aykırı hareket ve davranışları sonunda kulübe zararlı olması halinde Yönetim Kurulu
Kararıyla ile üyelikten çıkarılır.

MADDE – 8 - :

Her üye ilk girişinde “ Giriş Aidatı “ öderler. Giriş aidatının miktarrı Yönetim Kurulınca
her takvim yılı başında karalaştırılır.

MADDE – 9 - :

Her üye yılda en az 60.-TL en çok 600-tTL olmak üzere aidat ödemek aorundadır.

KULÜBÜN ORGANLARI :

MADDE – 10 - : Kulübün Başlıca Organları :

a-) Genel Kurul
b-) Yöneti Kurulu
c-) Denetleme Kurulu
GENEL KURUL :

MADDE – 11 - : Genel Kurul, kulübe kayıtlı ve üyelik sıfatı devam eden üyelerden oluşur. Kulübün en
Yetkili en büyük organıdır.

MADDE – 12 - : Olağan Genel Kurul Toplantılarının (2)iki yılda ( 1 ) defa ve mayıs ayı içerisinde yapılması şarttır. Genel Kurul , taplantıyaYönetim Kurulunca çağrılır. Ancak; Yönetim Kuerulunun, denetleme kurulunun
Ve ya Kulüp Üyelerinin ( 1/5 ) beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü taplantı her zaman yapılabilir.

MADDE -13 - : Denetleme Kurulunun veya kulüp üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu
Genel kurulu ( 1 ) ay içinde toplantıya çağırmassa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden
Birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti , genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞRI USULÜ :

MADDE – 14 - : Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı buluan üyelerin listesini
Düzenler, Gnel kurula katılacak üyeler en az ( 15 ) on beş gün önceden günü , saati , yeri ve gündemin mahalli
Bir gazetede veya mahalli imkanlarla ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanma-
ması sebebi ile toplantı yapılmassa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile
ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün , saat ve yer ile toplantı gününden en az ( 15 ) on beş gün önce mahallin
En büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.
Toplantı başka bir sebeble geri bırakılırsa , bu durum , geri bırakma sebebleri de belirtilmek suretiyle
Toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma
Tarihinden itibaren en geç ( 2 ) iki ay içinde yapılması şarttır.
Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre, yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra
esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI :

MADDE – 15 - : Genel kurul toplantıları , kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katıl-
masıyla toplanır.
İlktoplantıda yeter sayı sağlanamssa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu ikinci toplantıya
Katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE – 16 - :Kulüp genel kurul toplantıları,ilanda belirtilen ve mahalin en büyük mülki amirliğine bildi-
Len gün,saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
Toplantı yerine giderler.
Çoğunluk sağlanmıssa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya
Görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması , toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere bir başkan , bir başkan vekili ile iki katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla
Birlikte imzalar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

MADDE – 17 - : Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda
Hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması şarttır.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE - 18 - : Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a - ) Kulüp organlarının seçilmesi

b - ) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
c - ) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi , yönetim kurulunun ibra edilmesi
d - ) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabl edilmesi
e - ) Kulüp yönetiiçin gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların
satılması husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f - ) Kulübün federasyona katılması veya ayrılması
g - ) Kulübün feshedilmesi
h - ) Mevzuatta ve kulüp tüzüğüne genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

MADDE – 19 - : Yönetim kurulu , beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu kendi arasında ; bir başkan , bir başkan yardımcısı , bir sekreter ve bir muhasip seçer. Asil
Üyelerden boşalma olduğu taktirde yedek üyeler göreve çağrılır.

YÖNETİM KURULU :

a - ) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b - ) Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
yetkileri kullanmak,
c - ) Kulüp tüzüğünün ve mevzuattın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
d - ) Her yıl faaliyet sezonunda , hangi branşlarda ve hangi kategorilerde yaerışmalara katılacağını
tesbit etmek ve bunu ilgili yerlere zamanında bildirmek,
e - ) Gerektiğinde , profesyonekl futbol takımı kurulmasına karar vermek , ile yetkili ve görevlidir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI :

MADDE – 20 - : Yönetim kurulu üyesi sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin getirilmesinden sonra , üye
tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu
tarafından bir ay içinde toplantıya cağırılır. Çağrının yapılmaması halinde kulüp üyelerinden birinin müracaatı
üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

MADDE – 21 - : Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur . Genel kurulca seçilir . Kendi aralarında
Bir başkan seçerler.
MADDE - 22 - : DENETLEME KURULUNU GÖREVLERİ :
a - ) Kulübün gelir ve giderlerinin kontrol etmek ,
b - ) 6 ayda bir toplanarak kulübün gelir giderlerini denetleyerek sonuçlarını bir rapor halinde
yönetim kuruluna bildirmek ,
c - ) Kulübün gelir ve giderlerini rapor halinde genel kurula sunmak.
MADDE – 23 - : Denetleme kurulunun üyelerinde istifa veya ayrılma olduğu taktirde yedek üyeler sırasıyla
göreve çağrılır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

MADDE – 24 - : Genel kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından ,
Yönetim ve denetleme kuralları ile kulübün diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve soyadları ,
Baba adları , doğuma yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları kulüp merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine ; yazı ile bildirilir.
Kulüplerin organlarınca , görev taksimi ile ilgili olarak yapılan seçimler ayrıca teşkilatın taşra
kuruluşuna bildirilir.

KULÜBÜN YÜRÜTME BİRİMİ BE SEKRETER :

MADDE - 25 - : Yürütme birimi , Yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetleri-nin yürütülmesini sağlamakla görevlidir .
Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevleri , yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da
yapılabilir . Bunların kulüp üyesi olamsı şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet
konularında bilgi , tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına
ve bu görevler için ayırabilecek zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

KULÜPLERİN YÜRÜTME BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ :

MADDE – 26 - : Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda ünvanları belirtilen yürütme görevlerinin ücretleri veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamın yönetim kurulu tarafından sağlanır ;
a - ) Genel Sekreter ,
b - ) Kulüp Saymanı ,
c - ) Kulüp Doktoru veya Sağlık Elemanı ,
d - ) Genel Kaptan ,

e - ) Teknik Yönetici ve Öğretici ( Antrenör ) ,
f - ) Malzeme Yöneticisi ve Görevlileri ,

MADDE – 27 - : ENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ : Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları , çerçevesince , kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari , mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup , yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar., bu topalntılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

MADDE – 28 - : KULÜP SAYMANININ GÖREVLERİ : Kulübün hesap , muamelat, gelir ve sarf işlerini
ve işlemlerini yürütmekle görevli eleman olup , genel sekretere karşı sorumludur.

MADDE - 29 - : KULÜP DOKTORU VEYA SAĞLIK ELEMANLARININ GÖREVLERİ :
Yardımcısı , sağlık personeli , kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene , tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerine ve ilk yardım , masaj gibiyardımcı sağlık hizmetlerine ait ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel
sekretere karşı sorumludurlar.

MADDE – 30 - : GENEL KAPTANIN GÖREVLERİ : Kulübün , profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte
Teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar , genel kaptanı oldukları spor
dalının veya gençlik dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına , yarışamlara ve
benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak oalnların , bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve
nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup , birinci derecede
genel sekretere sorumludurlar.

MADDE – 31 - : TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİNİN GÖREVLERİ : Kulübün yapmayı amaçladığı
Faaliyet çeşitlerinde veya dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fiizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir.
Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere spor kululüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun
Tesbit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

MADDE – 32 - : MALZEME YÖNETİCİ VE GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ :
Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere
Hazır halde bulundurulması , güvenlik , bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlerin yürütmekle görevli ve genel sekretere sorumludurlar.

KULÜBÜN GELİRLERİ :

MADDE – 33 - : a - ) Üye aidatları
b – ) Kulüpce yapılan yayınlar , tertiplenen piyango , balo , eğlence , temsil , konser , yağlı güreş , spor yarışması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
c - ) Kulübün mal varlığından elde adilen gelirler .
d - ) Bağışlar ve yardımlar , ve mevzuat hükümlerine göre toplana bağış ve yardımlar.

KULÜBÜN TUTACAĞI DEFTER VE KAYITLAR :

MADDE – 34 - : a - ) Üye kayıt defteri,
b - ) Karar defteri,
c - ) Gelen ve giden kayıt evrak defteri ,
d - ) Gelir ve gider defteri,
e - ) Brütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
f - ) Demirbaş eşya defteri ,
g - ) Lisanslı sporcu kayıt defteri.

MADDE – 35 - : Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderleri harcama belgesi ile yapılır.

KULÜP TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ :

MADDE – 36 - : a - ) Genel kurul kararıyla Fesih; dernek genel kurulu her zaman derneğin fesihine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesihine karar verbilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip
bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde , ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın , toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahalli en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra , derneğin genel kurulu tarafından verilen
Fesih , açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz.

b - ) Kendiliğinden daılmış sayılma : Dernekler , kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze
düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya iki olağan genel kurul
toplantısının yapılmadığı hallerde , kendiliğinden dağılmış sayılır . Kendiliğinden dahılma halinin tespiti ,
dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur . Kulübün kapanması halinde , mallar yetiştirme yurduna sevk edilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE 37 - : Tüzük değişikliği genel kurulca yapılır . Genel kurul gündeminde yer alan veya tüzükteki
esaslara göre gündeme alınan tüzük değişiklikleri teklifleri ile yeni maddeler ilavesi veya çıkarılması istekleri
genel kurula sunulur. Genel kurulun tüzük değişikliğine karar verebilmesi için , tüzüğe göre genel kurula
katılma hakkına sahip bulunan kulüp üyelerinin ( 2/3 ) üçtüiki çoğunluğunun oylarını alması gerekir. İlk
toplantıda bu çoğunluk sağlanamassa ikinci toplantıda katılan üye sayısı ne olursa olsun değişiklik konusu görüşülebilir, ve karar toplantıda hazır bulunan üyelerin ( 2/3 ) üçteiki çoğunluğu ile alınır.

KULÜBÜN TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE – 38 - : Kulüp temsilcileri , il , ilçe , mahalle ve semtlerle kamu kuruluşları ve özel kurumlardaki

Kulüp üyeleri arasından genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilir.
Temsilcilerin , çevrelerince ve taraftarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir.
Kulüp temsilcileri , kulüp yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmetleriyle ilgili
Olmak üzere kişiler , kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı bir temasın sürdürülmesiyle kulübün başarısına
destek ve yardım sağlanması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesi ile görevli olup , genek sekretere karşı sorumludurlar.

MADDE – 39 - : Kulübün şubesi yoktur.

MADDE – 40 - : Kulüp hiçbir suretle siyasetle ilgilenmez. Kulübe ait tesislerde ve spor tesislerinde içki , uyuşturucu madde gibi zararlı maddeler kullanılmaz . Kumar oyunlarına yer verilmez.

MADDE - 41 - : Kulüp; sporun bütün branşlarında faaliyet gösterebilir . Özellikle ; FUTBOL-VOLEYBOL-
ATLETİZM-GÜREŞ-HENTBOL-MASA TENİSİ ve diğer branşlarda faaliyet gösterir.

TÜZÜKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA :

MADDE – 42 - :

1 – 2908 sayılı “ Dernekler Kanunu “
2 – “ Gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliği “ ( 28-Temmuz-1985 tarih ve 18825 sayılı resmi gazetede yayınlanan )
3 – “ Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerinin biçimi , bastırılması ,
derneklere satışında alınacak ücretin belirlenmesi ve kullanılanların denetlenmesi hakkında yönetmelik “
4 – “ Öncelikli spor dalları yönetmeliği “
5 – “ Spor teşekkülleri Tescil yönetmeliği “ ile dernekler ve spor kulüpleri hakkında yayınlanan
talimat , ve genlgeler beden terbiyesi teşkilatınca yaınlanır.
Tüzük , yönetmelik ve genelge hükümleri geçerlidir.
MADDE – 43 - : Bu tüzük 44 maddeden oluşmuştur.


KULÜBÜN KURUCU ÜYELERİ :

MADDE – 44 - 

SIRA NO ADI-SOYADI MESLEĞİ-SANATI-İŞİ TABİYETİ İKAMETGAH ADRESİ İMZA


1 - FERMAN GÖYMEN


2 - NURİ ÇALIŞKAN


3 - AHMET NAZLI


4 - ARSLAN SAYIM


5 - ERKAN DURDUT

Dün Geceki toplantıda tüzüğümüzün 2-9ve 12.ci maddeleri değiştirilmiştir

Madde 2 :Külübümüzün yeri ptt yanı iken muhtarlık binasının ikinci katı olarak değiştirilmiştir.

Madde 9: Üyelik aidatları yıllık 12 tl iken 60tl ye çıkarılmıştır.

madde12:Genel kurul toplantıları her yıl yapılırken 2 yılda 1 kez olarak değiştirilmiştir.

Yorum ekle

Yorumunuzu yazarken lütfen dikkat!
1-)Türkçemize lütfen dikkat edelim.
2-)Konuyla alakasız yorum yazmayalım.
3-)Tehdit edici,küfürlü,müstehcen,kaba,nefret dolu yorum yapmayalım.